banner

flaguk  flagukr  flagrus

Головна

Історія

Сьогодення

Структура

Публікації

Монографії

Патенти

Конференції

Навчальний процес

Інновації

Впровадження

Співробітництво

Дисертації

Презентації

Події

 

 

 

 

 

Сьогодення НДІ хімії.

 

На сьогоднішній день в інституті працює 7 докторів наук та більше 20 кандидатів наук. В науковій роботі НДІ хімії також беруть участь аспіранти, спеціалісти з інших наукових й освітянських організацій, студенти хімічного факультету університету. Наукові школи розвиваються в таких напрямках: вивчення процесів іонізації та електрокристалізації металів і сплавів у водних і водно-органічних розчинах електролітів; дослідження асоціації різних класів барвників, що супроводжуються зміною спектрально-люмінесцентних властивостей розчинів; фотоніка органічних люмінофорів, що характеризуються аномально великими стоксовими зсувами флуоресценції; розвиток і застосування методу радіоактивних індикаторів для розв’язання фундаментальних і прикладних задач хімії, радіобіології та радіоекології; розробка ефективних багатоелектронних граткових моделей та прогнозування фізико-хімічних характеристик наноматеріалів типу нанопровідників, нанонапівпровідників та інших компонентів електронних приладів молекулярних розмірів; теоретичне дослідження електричних і магнітних властивостей молекул і молекулярних систем.

photomainЗа цими напрямками досягнуто значних наукових результатів. В області фізичної хімії та електрохімії розчинів розвинуто теорію іонізації та електрокристалізації металів у розчинах різного складу, сформульовано нові уявлення про механізм, вплив комплексоутворення, а також міжіонних взаємодій на ці процеси. Установлено основні закономірності різнородної (катіон-аніонної) асоціації органічних барвників у водяних розчинах, вплив ряду факторів на їх стійкість. На підґрунті прикладних досліджень розроблено безвідходні технології хімічного травлення металів, нові склади електролітів для нанесення покриттів із заданими властивостями, що спрямовані на інтенсифікацію, ресурсозбереження й охорону навколишнього середовища. Рекомендовано природні сорбенти, що мають властивості прискореного виведення радіонуклідів з організму. Розроблено і впроваджено на підприємствах приладобудування і машинобудування технологічні процеси. Інститутом хімії на ДП “ХЕМЗ” створено дільницю переробки відходів виробництва друкованих плат, що обслуговує підприємства Харківського регіону. В області фізико-органічної хімії виявлено загальні закономірності взаємозв’язку між структурою і властивостями органічних сполук і здійснено спрямований синтез високоефективних органічних люмінофорів. Одержані речовини можуть застосовуватися як флуоресцентні зонди у медико-біологічних дослідженнях. Досліджено спектральні характеристики синтезованих речовин, запропоновано новий метод розрахунку і дано теоретичне трактування люмінесцентної активності органічних сполук. Також створено комплекс програм розрахунку супряжених молекул на основі наближень, що розвиваються.

За останні роки в НДІ хімії створено і підготовлено до використання такі розробки: нові способи утилізації відпрацьованих кислих і лужних міднохлоридних розчинів травлення друкованих плат, а також вилучених з них сполук міді; технологія розмірного травлення алюмінію та його сплавів з регенерацією травильного розчину; нові методи кількісного аналізу токсикантів, в тому числі поверхнево-активних речовин, металів у водних середовищах, а також аналізу біологічно-активних компонентів (флавоноїдів, антеціанів, каротиносірки) в матеріалах рослинного походження і продуктах їхньої переробки; регенерація непальних галогенорганічних розчинників (метилхлороформу, метиленхлориду та ін.) з відпрацьованих технологічних розчинів і кубових залишків; нові способи формування високотемпературних надпровідних і напівпровідних шарів на металічних та діелектричних поверхнях; нові лікувально-профілактичні методи захисту організму людини від радіаційних пошкоджень; комплекс прикладних програм для розрахунку хімічних рівноваг в промислових газових сумішах; пакет квантово-хімічних програм для розрахунку спектрально-люмінесцентних характеристик великих органічних молекул у валентному наближенні, що включає обчислення матричних елементів спін-орбітальної взаємодії. Більшість цих розробок захищено патентами.

НДІ хімії співпрацює з науковими центрами і організаціями, у тому числі – міжнародними: Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України (м. Київ), Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Інститут монокристалів НАН України, Інститут фізичної хімії Польської академії наук (м. Варшава), Інститут органічної хімії НАН України (м. Київ), Медичний центр Університету м. Канзас (США), Університет м. Регенсбург (Німеччина), Університет м. Женеви (Швейцарія) та ін.

Лабораторії НДІ хімії є базою для підготовки хіміків, студентів інших спеціальностей. Видано низку монографій, опубліковано багато статей у фахових міжнародних журналах. Щорічно до навчальної діяльності в університеті залучаються провідні спеціалісти НДІ хімії, які здійснюють читання лекцій, проведення практичних та лабораторних занять, керівництво виробничою практикою, курсовими та дипломними роботами. Співробітники НДІ хімії видають учбові посібники та підручники для учбових закладів різних рівнів акредитації, які користуються попитом у фахівців, студентів, абітурієнтів, школярів.

Спільно з хімічним факультетом видається періодичний фаховий журнал «Вісник Харківського університету. Серія хімічна». Він заснований у 1935 року як "Труди інституту хемії при Харківському Державному університеті". Реферується в "РЖ Химия" (Росія) та "Chemical Abstracts" (США)  і виходить як в друкованому, так і в електронному вигляді. "Вісник" включено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата хімічних наук.vphysorgphoto3

У перше десятиріччя нашого століття видано 73 навчальних посібника і навчально-методичних видань (13 – з грифом Міністерства освіти і науки України), опубліковано 375 статей в наукових журналах (155 – в зарубіжних), 8 оглядових статей, 345 тез доповідей (220 міжнародного рівня), одержано 9 патентів, видано 7 наукових монографій. За останні 5 років видано 9 наукових монографій, 47 навчальних посібників і навчально-методичних праць (12 – з грифом Міністерства освіти і науки України), опубліковано 260 статей в наукових журналах (134 – в зарубіжних), 215 тез доповідей (155 міжнародного рівня), одержано 27 патентів на винаходи, захищено 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

За останній рік опубліковано 7 навчальних посібників, 2 монографії, а також главу в зарубіжній монографії, 50 статей у наукових виданнях (з них 30 в зарубіжних виданнях, 15 зі студентами), 39 тез доповідей (12 у зарубіжних виданнях), одержано 6 патентів України на корисні моделі, і позитивне рішення  одержано на 2 винахідницькі заявки  (більш докладно наукову діяльність НДІ хімії див. тут).

Інститут дбає і про майбутнє. Розвиток НДІ хімії зосереджується на концентрації зусиль у формуванні нових фундаментальних і прикладних досліджень сучасного рівня. При цьому особлива увага приділяється узагальненню найбільш вагомих результатів у вигляді монографій, дисертацій, оглядових статей та навчально-методичних праць; розвитку різних форм співробітництва на договірній фінансовій основі; активізації форм винахідницької діяльності; доведенню інноваційних розробок до рівня інвестування. Основною рисою сьогодення НДІ хімії є раціональне поєднання наукової й навчальної форм діяльності з метою зміцнення освітнього потенціалу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна і функціонування інституту як провідного наукового центру університетського профілю.

На верхньому фото: співробітники НДІ хімії після проведення підсумкової наукової конференції; в центрі директор НДІ хімії, зав відділом фізичної хімії та електрохімії розчинів, д.х.н., проф. Ларін В.І.

На нижньому фото: молоді науковці відділу фізико-органічної хімії (в центрі асп. Ільяшенко Р.Ю.) готують до органічного синтезу експериментальну установку.

Науково-дослідний інститут хімії

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: ndichem@karazin.ua

URL: http://niichem.univer.kharkov.ua

Про цей сайт

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків

E-mail: info@karazin.ua

URL: http://www.univer.kharkov.ua